ZAŚWIADCZENIA O ZDARZENIU (POŻAR, WYPADEK, ZALANIE ITP.)

Przekazanie przedmiotowej informacji na piśmie stanowi urzędowe potwierdzenie faktów wymaganych przepisem prawa, dlatego też zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się zaświadczenie. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, od zaświadczeń pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, ze od pozostałych zaświadczeń – do których należy zaliczyć zaświadczenie o szkodach pożarowych – stawka wynosi 17 zł. Z kolei w przypadku przekazywania kserokopii dokumentów zebranych w danej sprawie przez komendy PSP, dotyczących m.in. szkód pożarowych, ma zastosowanie pkt 4 części II, w którym określono, że poświadczenia zgodności, odpisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji rządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony, pobiera się opłatę, w wysokości 5 zł. Należy także podkreślić, że wspomnianych czynności nie wymieniono wśród przedmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej.


Aby uzyskać zaświadczenie o zdarzeniu od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia oraz dostarczyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej*.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych). Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żarach – Konto: PKO BP SA 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675 lub w kasie Urzędu Miasta  w Żarach, Rynek 1-5, 68-200 Żary*

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata skarbowa za zaświadczenie z KP PSP w Żarach”.

Wniosek oraz potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do sekretariatu KP PSP w Żarach ul. Serbska 58 (obiekt A – pierwsze piętro – jest oznakowany tablicą informacyjną) lub przesłać pocztą.

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ WYKORZYSTUJĄC PRZEDSTAWIONY WZÓR lub w inny dogodny dla wnioskującego sposób (wymagana forma pisemna).

*ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z opłaty skarbowej – jeżeli podmiot/osoba podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej należy taką informację umieścić we wniosku powołując się na stosowny artykuł ustawy.


Wzór wniosku (plik pdf)


Informacje z zakładki Porady