ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia polegająca na usunięciu kolizji linii średniego napięcia z budowanym budynkiem strażnicy KP PSP w Żarach w Żarach przy ul. Zielonogórskiej 34 w Żarach w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach”

Oferta powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na adres sekretariat@straz.zary.pl lub do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 10:00.

Treść zapytania ofertowego z załącznikami do pobrania z serwisu BIP KP PSP w Żarach.  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia polegająca na usunięciu kolizji linii średniego napięcia z budowanym budynkiem strażnicy KP PSP w Żarach w Żarach przy ul. Zielonogórskiej 34 w Żarach w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach”.
W ramach robót należy wykonać:
– Usunięcie kolidującego odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-20 kV.
– Ułożenie nowego kabla na odcinku kolizji (prace ziemne zgodnie z projektem w tym przejście pod istniejącym ogrodzeniem)
– Usunięcie słupów w całości (słup L-820/13/3 i L-820/13/2).
– Przeniesienie słupa nr L-820/13/4 razem z odłącznikiem i fundamentem w miejsce usuniętego słupa L-820/13/2.
– Powiązanie wybudowanego odcinka kabla z istniejącą siecią napowietrzną i kablową.
– Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Żarach + egzemplarz dla Inwestora).
– Wykonanie prac zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, sztuką budowlaną i wymaganiami Enea.
– Przekazanie materiałów z demontażu do Enea.
– Zutylizowanie zbędnych materiałów z demontażu w porozumieniu z Enea.
– Uczestniczenie w odbiorze technicznym dokonanym przez Enea.
– Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
TERMIN WYKONANIA PRAC DO 1 KWIETNIA 2019 R.