INFORMACJE DOTYCZĄCE ASF NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 30 listopada 2019 r. rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego
i zielonogórskiego, na terenie powiatu żarskiego określony został obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików.

Obszar ten obejmuje gminy: Jasień i część gminy Żary położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 do granicy administracyjnej miasta Żary, wyłączając miasto Żary, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287 do granicy gminy Jasień.

Na obszarze tym zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru skażonego;
6) wstępu do lasu;
7) czasowo organizowania polowań

Na obszarze tym nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach
i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żarach
z siedzibą w Lubsku każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze skażonym;
6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku;
9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1,z późn. zm.);
10) poszukiwania w celu znalezienia padłych dzików lub ich części, w których uczestniczą:
a) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubskulub wyznaczony przez niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii,
b) osoby, z którymi Powiatowy Lekarz Weterynariiw Żarach z siedzibą w Lubsku zawarł umowy cywilno – prawne, w celu realizacji zadań związanych z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich części,
c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich,
d) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na obszarach lasów państwowych lub wyznaczony przez niego pracownik,
e) Burmistrz, Wójt gminy właściwy ze względu na obszar skażony lub wyznaczony przez nich pracownik,
f) właściwe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego,
11) odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze i w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku;
12) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami
i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, położonego na obszarze skażonym;
13) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.
14) odłów zwierząt łownych, przy czym sposób jego przeprowadzania oraz postępowania
z odłowionymi zwierzętami, w tym czas, miejsce i termin ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Żarach z siedzibą w Lubsku.

Ponadto na obszarze tym zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubskiego nakazuje się:
1) nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich, Prezydentowi, Burmistrzowi, Wójtowi gminy właściwemu ze względu na obszar skażony, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego:
a) oczyszczanie terenu z padłych dzików lub ich części przez ich utylizację w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1 lub postępowanie z padłymi dzikami lub ich częściami w sposób określony w art. 19 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1),
b) zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku wszystkich przypadków padnięć i podejrzeń afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Wykonanie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego powierza się właściwym miejscowo, ze względu na obszar skażony: Powiatowym Lekarzom Weterynarii, Starostom, Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom, Komendantom Powiatowym Policji, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym Nadleśnictw, a także zarządcom dróg oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, znajdujących się w całości lub części w obszarze skażonym.
Rozporządzenie zostało ogłoszone dnia 30 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod pozycją 3163.

DANE TELEADRESOWE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŻARACH
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, ul. Wrocławska 54, 68-300 Lubsko
Tel. : (68) 372 04 46, fax: (68) 372 04 46, e-mail: zary.piw@wet.zgora.pl,