PRZETARG NA BUDOWĘ STRAŻNICY – III ETAP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa Strażnicy KP PSP z JRG – etap III” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach” na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia dostępna  jest w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Żarach. 

Otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa Strażnicy KP PSP z JRG – etap III” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach”, nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 10:15 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary.

Zamawiający przeprowadzi transmisję on-line z otwarcia ofert w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. Nie dopuszcza się obecności przedstawicieli oferentów oraz osób postronnych w siedzibie KP PSP w Żarach przy otwarciu ofert.

Podczas otwarcia ofert zostanie przekazana informacja o kwocie jaką KP PSP w Żarach zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a także nazwa i adres wykonawcy, cena oferty i okres gwarancji.

Transmisja on line będzie dostępna na stronie: https://www.facebook.com/straz.zary/posts/3607442045938423