Sekcja Finansów

st. ogn. mgr inż. Katarzyna Tomaszewska


Główny Księgowy
+48 68 363 07 05
k.tomaszewska@straz.zary.pl


Elżbieta Lipńska

Starszy Księgowy
+48 68 363 07 09
e.lipinska@straz.zary.pl


Sekcja finansów realizuje zadania z zakresu spraw:
sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
zapewnieniu terminowego ściągania należności;
analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.