Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

asp. lic. Agnieszka Borowicz


Kierownik Sekcji
+48 68 363 07 04
a.borowicz@straz.zary.pl


lic. Agata Lucjanek

Starszy Technik
+48 68 363 07 14
a.lucjanek@straz.zary.pl


Sekcja organizacyjno – kadrowa realizuje zadania z zakresu spraw:
realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo gaśniczych;opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
i brakowania dokumentów;
prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.