II OTWARTE MISTRZOSTWA Z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA JEDNOSTEK OSP

Informujemy, że w dniach 29-30 września 2018 r. odbędą się II Otwarte Mistrzostwa z KPP dla jednostek OSP w związku z tym zachęcamy wszystkie jednostki do wzięcia w nich udziału. Poniżej przedstawiamy regulamin oraz wzór Karty Zgłoszenia.

 

REGULAMIN
II Otwartych Mistrzostw z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 1. Organizatorzy:

– EMRaMed Emilia Pieńko

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

– Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewozie

 1. Termin: 29-30 września 2018 r.
 • Lokalizacja: Zespół Szkół w Przewozie, ul. Pocztowa 5, 68-132 Przewóz, powiat żarski, woj. lubuskie
 1. Główny cel:
  1. Sprawdzenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
  2. Podniesienie kwalifikacji służb ratunkowych przy zdrowej rywalizacji.
  3. Propagowanie pierwszej pomocy i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów i mieszkańców powiatu żarskiego.
  4. Popularyzowanie wczesnej defibrylacji i zachęcanie do szkoleń.
  5. Wymiana doświadczeń, integracja środowiska ratowniczego.

 1. Warunki uczestnictwa:
  1. Zadeklarowanie uczestnictwa drużyny OSP
   poprzez wysłanie formularza (załącznik nr 2) na adres mailowy:
   mistrzostwakpposp@gmail.com

Maksymalna ilość drużyn dopuszczonych do Mistrzostw: 15 zespołów.

 1. Uczestnictwo w Mistrzostwach jest BEZPŁATNE .
 2. Skład drużyny: 3-4 osoby, tylko osoby pełnoletnie, niezależne od płci.
 3. Możliwe jest wystartowanie zespołów 3-osobowych, wówczas drużyna musi poradzić sobie z zadaniem w pełnym zakresie.
 4. Jednostka OSP może wystawić więcej niż jedną drużynę.
 5. W zespole nie może być osoba posiadająca wykształcenie medyczne (tj. ukończone szkoły policealne, studia wyższe): lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny. OBECNOŚĆ OSÓB Z ZAWODÓW MEDYCZNYCH W ZESPOLE DYSKWALIFIKUJE DRUŻYNĘ.
 6. Zakres wiedzy podczas Mistrzostw będzie dotyczył Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w oparciu o Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacyjnej 2015 r.(Zakres – załącznik nr 1.)
  Brak posiadanego (aktualnego) certyfikowanego KPP nie dyskwalifikuje uczestników zawodów.
 7. Obowiązkowe wyposażenie każdego członka drużyny:
  • ubranie koszarowe,
  • hełm,
  • buty bojowe,
 8. Sprzęt medyczny używany na zadaniach zapewnia organizator.
 9. Drużyna zapewnia sobie transport oraz powrót.

 1. Wydarzenie odbywa się według harmonogramu, według którego rozpoczyna się 29 września 2018 r. od godziny 9, a kończy się 30 września po zakończeniu zawodów i ogłoszeniu wyników. Szacowany czas może ulec zmianie i jest zależny od ilości zespołów i czasu wykonywania zadań podczas mistrzostw.
  1. W sobotę 29 września uczestnictwo w panelu szkoleniowego jest nieobowiązkowe, mile widziane J
   • Szkolenia prowadzone są według aktualnej wiedzy i zgodna z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji .
   • Szkolenia nie zastępują kształcenia z zakresu KPP, lecz są tylko uzupełnieniem i odświeżeniem wiedzy. Zespoły nie otrzymują żadnych certyfikatów ani zaświadczeń.
   • Po części szkoleniowej teoretycznej odbędą się ćwiczenia praktyczne.
  2. Ze względu na dwa dni wydarzenia prosimy przy zgłoszeniach podawać informację, czy i ile osób będzie potrzebowało nocleg.
  3. Organizator zapewnia w sobotę przekąski i napoje podczas szkoleń, dodatkowo jeden posiłek na ognisku (na integracji) oraz jeden ciepły posiłek podczas trwania zawodów.
 • Inne:
  • Na zawodach odbędzie się określona ilość zadań, które będą oceniane przez komisję składającą się z Sędziów Głównych i Sędziów Punktowych.
  • Organizator zapewnia dla trzech najlepszych drużyn wyróżnienia w postaci pucharów i nagród, a dla wszystkich uczestników pamiątkowy drobiazg związany z Mistrzostwami.
  • Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas ceremonii zakończenia zawodów.
  • Załogi są zobowiązane do podporządkowania się zaleceń Sędziów i organizatorów.
  • Na miejscu mogą znajdować się kibice oraz fotografowie, jednakże nie mogą zakłócać porządku zawodów.
  • Podczas konkurencji zabrania używania się telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych z dostępem do Internetu. Zabrania się spożywania alkoholu i środków zaburzających świadomość podczas trwania zawodów. Niesportowe zachowania oraz wszelkie oszustwa będą traktowane surowo, włącznie z dyskwalifikacją drużyny.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznianie wizerunku na portalach społecznościowych
  2. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Organizator informuje, że:
 1. Administratorem danych pozostają organizatorzy Mistrzostw
 2. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w zakresie realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu.
 3. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom (poza listami startowymi i listami wyników)
 4. dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi
 5. Zawodnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami,
 6. podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (świadczenie usług),
 7. podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 8. INNE:
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę mienia należącego do drużyn.
  • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla drużyn.
  • Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, o wszelkich zmianach w regulaminie drużyny zostaną poinformowane drogą mailową.

 

 Karta Zgłoszenia  

 

 

 

Załącznik Regulaminu