UWAGA. DOTYCZY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO OSP

W dniu 26 września 2020 r. w KP PSP Żary odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP. Podczas tego spotkania zostały omówione poniżej zasady szkolenia.

Kursanci są zobowiązani zrealizować szkolenie i zaliczyć testy we własnym zakresie na www.platforma.wint.pl – platforma szkoleniowa dla OSP wg poniższych wytycznych.
I. Zrealizować w 100% niżej wymienione kursy dostępne na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl
1. Szkolenie BHP
2. Szkolenie podstawowe cz. I
3. Szkolenie podstawowe cz. II
4. Ratownictwo techniczne

II. Zaliczyć testy egzaminacyjne na min.60% na www.platforma.wint.pl z następujących szkoleń:
SZKOLENIE BHP
SZKOLENIE PODSTAWOWE cz.1
SZKOLENIE PODSTAWOWE cz.2
RATOWNICTWO TECHNICZNE

III. Dostarczyć do KP PSP w Żarach do kierownika szkolenia potwierdzenie zaliczenia w/w testów (raport wygenerowany z www.platforma.wint.pl).
Wydruk (pocztą, osobiście) lub plik .pdf na adres p.brela@straz.zary.pl

IV. Termin realizacji: do 03.11.2020 r.

Kursanci którzy nie wykonają punktów I-IV w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy słuchaczy. W celu weryfikacji zdobytej wiedzy zostanie przeprowadzony test zaliczeniowy składający się z 30 pytań w zakresie szkolenia (niezależny test od testu zaliczonego na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl). Zaliczenie testu jest warunkiem dopuszczenia do realizacji części praktycznej szkolenia.

Test należy napisać na najbliższych zajęciach praktycznych : 07.11.2020 r.

Kierownik szkolenia ma podgląd administracyjny uczestników szkolenia (stopień realizacji kursów oraz zdanie egzaminów).

HARMONOGRAM CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ SZKOLENIA PODSTAWOWEGO OSP

DATA                                           MIEJSCE
07.11.2020   TEST/PRAKTYKA    JRG Żary
08.11.2020   PRAKTYKA             JRG Żary
14.11.2020   PRAKTYKA             JRG Lubsko
15.11.2020   PRAKTYKA             JRG Żary
21.11.2020   OSZ Świebodzin – komora dymowa
22.11.2020   PRAKTYKA             JRG Lubsko
05.12.2020   PRAKTYKA             JRG Lubsko
06.12.2020   EGZAMIN               KP PSP Żary


 

NABÓR NA SZKOLENIE PODSTAWOWE OSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach planuje zorganizować szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Szkolenie rozpocznie się w dniu 26 września, a zakończy się w dniu 06 grudnia 2020 r. i będzie obejmowało 14 dni zajęciowych.

(W celu przyjęcia strażaków OSP na szkolenie konieczne jest złożenie imiennych kart zgłoszenia według określonego wzoru.)

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • Złożenie karty skierowania wg. określonego wzoru w załączniku poniżej,
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

W zgłoszeniu należy złożyć oświadczenie o posiadaniu przez kierowanych na szkolenie zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenia NNW oraz wyposażenia.

Termin ważności badań lekarskich i ubezpieczenia NNW kursanta oraz czasookresy użytkowania sprzętu (min. terminy obowiązkowych przeglądów sprzętu ochrony układu dróg oddechowych) mają być ważne na cały okres trwania szkolenia. Jeżeli wygasną należy je odnowić z zachowaniem ciągłości terminu ważności – w przeciwnym przypadku kursant nie może uczestniczyć w szkoleniu/ nie może używać sprzętu.

Wypełnioną Kartę skierowania należy dostarczyć do KP PSP Żary do dnia 23 września 2020 r.

Koordynatorem szkolenia jest st. sekc. Dawid Lewandowski – tel. 683630717, e-mail: d.lewandowski@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.


Karta skierowania: Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia