Kierownictwo

       

st. kpt. mgr Mariusz Morawski

Komendant Powiatowy
+48 68 363 07 00
m.morawski@straz.zary.pl


st. bryg. mgr inż. poż. Paweł Hryniewicz


Zastępca Komendanta Powiatowego
+48 68 363 07 00
p.hryniewicz@straz.zary.pl


Komendant Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi :
Sekcja Organizacyjno-Kadrowa,
Sekcja Finansów,
Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna,

Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi :
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Żarach,
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Lubsku,
Wydział Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczy, w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego.


Do zadań zastępcy komendanta powiatowego należy w szczególności:

W zakresie spraw BHP:
prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

W zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych:
prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
koordynowanie realizacji zadań obronnych;
pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,
zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych;
kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.