Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Żarach

Dowództwo JRG Żary


 ZMIANA I   –  ZMIANA II   –  ZMIANA III


Strażacy, którzy zakończyli służbę w KP PSP w Żarach

Stanowisko ( funkcja etatowa ) Liczba strażaków
Dowódca jednostki 1
Zastępca dowódcy jednostki 1
Dowódca zmiany 3
Zastępca dowódcy zmiany 3
Dowódca zastępu 3
Starszy operator sprzętu specjalnego 9
Operator sprzętu specjalnego 6
Starszy ratownik kierowca 9
Starszy ratownik 6
R A Z E M 41

 

Jednostka ratowniczo – gaśnicza realizuje zadania z zakresu:
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
prowadzenie doskonalenia zawodowego;
udział w aktualizacji: stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej;
udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.


W Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej obowiązuje następujący rozkład czasu służby:
– codzienny – obowiązujący dowódcę jednostki, zastępcę dowódcy jednostki
– zmianowy – obowiązujący pozostałych strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.
Zmianowy rozkład czasu służby polega na pozostawaniu przez strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej na zmiany liczące 24 godziny, po których przysługuje 48 godzin wolnych od służby.