Dowództwo JRG Żary

                        mł. asp. lic. Sebastian Horodyski

Zastępca dowódcy JRG
(z zakresem czynności Dowódcy JRG)
+48 68 363 07 03
s.horodyski@straz.zary.pl


mł. kpt. mgr Piotr Brela

Dowódca zmiany
(z zakresem czynności Zastępcy Dowódcy JRG)
+48 68 363 07 13
piotr.brela@straz.zary.pl


Do podstawowych zadań dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy:
Utrzymywanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w gotowości do działań ratowniczo – gaśniczych.
Utrzymywanie obiektów i urządzeń w należytym porządku i stanie technicznym.
Dysponowanie siłami i środkami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, dowodzenie nimi, organizowanie i kierowanie akcjami ratowniczymi w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz ich analizowanie.
Organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu.
Uczestniczenie w opracowywaniu powiatowych planów ratowniczych.
Zapewnienie właściwej dyscypliny służbowej i regulaminowego toku służby.
Wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej oraz w innych sprawach kadrowych.
Zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia, obiektów i urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad ich właściwym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem oraz konserwacją.
Tworzenie warunków do osiągania przez strażaków wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej.
Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
Ustalanie przypuszczalnych przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, podczas doskonalenia i dokształcania, wychowania fizycznego i sportu, ćwiczeń i akcji ratowniczo – gaśniczych.
Nadzorowanie oraz przestrzeganie ochrony informacji niejawnych.