Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

st. kpt. mgr Marek Świerliński

Dyżurny Operacyjny

mł. asp. lic. Rafał Judycki

Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania

  st. ogn. mgr Joanna Sokalska

Starszy Operator Sprzętu 

   st. ogn. Robert Baworowski

Starszy Operator Sprzętu 

  ogn. Piotr Makowski

Starszy Operator Sprzętu 

Służba w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego pełniona jest w systemie zmianowym – czas trwania jednej służby wynosi 24 godziny. Służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania pełnią zmiany – Dyżurni SKKP mogą zakończyć służbę wówczas, gdy do służby zgłoszą się zmiennicy z następnej zmiany.


Do podstawowych zadań Stanowiska Kierowania należy:
dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu;
alarmowanie sił KSRG i podmiotów niezbędnych podczas prowadzonych działań, a także wykonywanie innych zadań związanych z prowadzonymi działaniami ratowniczymi;
przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie bieżących oraz okresowych meldunków o zaistniałych zdarzeniach, w których biorą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie zdarzeń, których powstanie zostało zgłoszone do SKKP oraz ocena ich operacyjnego zabezpieczenia;
przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów wchodzących w skład KSRG oraz innych instytucji przewidzianych do użycia w planach ratowniczych;
współdziałanie z instytucjami w podejmowaniu decyzji dotyczących zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich powstania;
powiadamianie przełożonych oraz władz lokalnych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu;
prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP oraz komputerowych baz danych;
utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z SKKW oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowym jej funkcjonowaniem ;
koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez: JRG, jednostki KSRG, ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych,
współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do bezpiecznej i skuteczne] likwidacji zagrożeń,
realizowanie zadań i postanowień zawartych w ,Planie ratowniczym powiatu”,
wykonywanie zadań wynikających z ogłoszenia akcji ,,KURIER”,
alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy KP PSP zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami.


Stanowisko Kierowania zapewnia:
stałe współdziałanie z dyspozytorami jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innym osobami z poszczególnych podmiotów włączonych do KSRG;
alarmowanie odwodów operacyjnych;
alarmowanie członków sztabu komendanta powiatowego oraz innych osób ujętych w planach ratowniczych;
korzystanie z telefonów alarmowych, poczty elektronicznej i faksów;
korzystanie z map operacyjnych w tym również z mapy cyfrowej;
korzystanie z monitoringu pożarowego i monitoringu innych zagrożeń ;
korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej, pomocniczej i specjalnej;
korzystanie z łączności przywoławczej, selektywnego wywołania i alarmowania podmiotów systemu do działań ratowniczych;
korzystanie z łączności satelitarnej, radiowej, komórkowej oraz przewodowej;
współdziałanie ze specjalistami w sprawach ratownictwa;
wykorzystanie baz danych operacyjnych;
współdziałanie z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem zagrożeń, a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz systemu;
korzystanie ze sprzętu niezbędnego do rejestracji rozmów telefonicznych oraz analizowanie czasu wyjazdu i pobytu zadysponowanych sił i środków do działań ratowniczych;
stosowanie innych środków, urządzeń, systemów łączności i metod analizy danych, których wykorzystanie lub użycie może usprawnić działania ratownicze oraz realizację zadań poszczególnych stanowisk.